Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (2023)

Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi

Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (1)

Pridevi su nesamostalie, odredbene reči, koje stoje uz imenice da označe osobine bića, predmeta i pojava koji su tim imenicama označeni. Oni označavaju:

- kakvo je što (lepa revojka),
- kome/čemu nešto pripada (gradska vlast),
- čemu je nešto namenjeno (povrtna bašta),
- od čega je što (zemljana brana),
- vreme za koje je što vezano (jutarnja kafa),
- prostor za koji je što vezano (ovdašnje stanovništvo).

Dva su načina pripisivanja osobine onome što imenica označava.

1. Neposredno, pridev se nalazi uz imenicu prethodeći joj. Zajedno sa imenicom čini imeničku sintagmu u kojoj je imenica glavna reč i po funkciji subjekat, a pridev je odredbena reč i po funkciji atribut: PRIJATAN povetarai je rashlađivao putnike. - SRDIT Marko niz Kosovo jezdi.

2. Posredno, preko pomoćnih glagola JESAM i BITI, kada je pridev u funkciji imenskog dela predikata:

Dragan je VREDAN.
Zima je SUROVA.

Pridevi kao imenske reči, odredbe imenica, slede imenice u gramatičkim kategorijama roda, broja i padeža. Jedan pridev ima različite oblike za muški, ženski i srednji rod:

KIŠNI dan - muški rod - MUTAN izvor
KIŠNA jesen - ženski rod - MUTNA reka
KIŠNO jutro - srednji rod - MUTNO jezero.

Kažemo da je imenica DAN muškog roda, a da pridev KIŠNI stoji u muškom rodu. To znači da je rod imenice stalna osobina, a rod prideva je privremena, nestalna osobina navedenih imenica - recimo, za IZVOR su alternativne vrednosti BISTAR, PROZRAČAN, PENUŠAV, BLjEŠTAV itd.

Pridev se slaže (kongruira) sa imenicom u broju i padežu:
MUTNE REKE potmulo šume.
Zaustavljeni smo MUTNIM REKAMA.
Bude nas KIŠNA JUTRA.
Sećamo se KIŠNIH JUTARA.

Obličke kategorija

Pridevi kao nesamostalne odredbene reči stoje uz imenice i sa njima se slažu (kongruiraju) u rodu, broju i padežu. Sa aspekta značenjskih grupa svi pridevi imaju tri roda (muški, ženski i srednji), dva broja (jedninu i množinu) i sedam padeža. To su pridevske obličke (morfološke) kategorije.

Rod prideva: MLAD čovek, MLADA žena, MALO dete, KISEO kupus, KISELA paprika, KISELO mleko.
Broj prideva: MLADA žena, MLADE žene.
Padež: MLADA žena, MLADE žene, MLADOJ ženi, MLADU ženu, MLADA ženo, MLADOM ženom, o MLADOJ ženi.

Pored navedenih morfoloških kategorija (rod, broj i padež), pridevi imaju još dve morfološke kategorije: pridevski vid (neodređeni i određeni) i komparaciju.

Naiomena: Neki Pridevi su nepromenljivi; to su uglavnom reči stranog porekla: TEGET, BRAON, BEŽ (boja), MINI (suknja), PORTABL (mašina), SUPER.

Vrste prideva po značenju

Prema tome šta označavaju, pridevi se dele na više značenjskih grupa.

bbbbbbb
Opisni (kvalitativni) pridevi označavaju kvalitet onoga što označava imenica uz koju stoje:

MLADA žena, SNAŽAN čovek, PONOSNA majka, SMEĐA devojka, DOBRO dete, LjUBAZNA prodavačica.

Gradivni (materijalni) pridevi označavaju sastav, materijal od kojeg je načinjeno ono što imenica znači:

DRVENI stub, SVILENA haljina, PLASTIČNI tanjir, METALNI obelisk, KAMENI most.

Prisvojni (posesivni) pridevi označavaju pripadanje, čije je to što je označeno imenicim:
SUSEDOV automobil, ŠKOLSKO dvorište, OČEVO preduzeće, ANDRIĆEV roman.

(Video) Vrste reči u srpskom jeziku

Mesni pridevi, odnosno pridevi prostornog odnosa označavaju na koje se mesto odnosi ono što je označeno imecicom uz koju pridev stoji:
GORNjI sprat, DESNA obala, POSLEDNjI ulaz, DONjI tok, OVDAŠNjE stanovništvo.

Vremenski pridevi, odnosno pridevi vremenskog odnosa označavaju vreme na koje se odnosi ono što je označeno imenicom uz koju pridev stoji:
ZIMSKI raspust, BUDUĆI saradnik, PROŠLI izbori, JESENjI radovi, JUNSKI rok, JUTARNjA šetnja, DANAŠNjI dan.

Pridevi namene označavaju čemu je namenjeno ono što označava imenica uz koju pridev stoji:
ŽITNI magacin, STOČNA hrana, ZDRAVSTVENI karton, PORESKA prijava, TRŽIŠNA inspekcija.

Pridevski vid

Većina opisnih i gradivnih prideva imaju kraće i duže oblike u nominativu jednine muškoga roda: kraći oblik sa nastavkom -0 i duži oblik sa nastavkom -i. To je pridevski vid: neodređeni i određeni. Kraći oblik (neodređeni pridevski vid) označava osobinu nepoznatog, neodređenog predmeta ili bića (dobija se kao odgovor na pitanje "Kakav?"): Naišao je visok mladić. Duži oblik označava osobinu poznatog, određenog predmeta ili bića (dobija se kao odgovor na pitanje "Koji?"): Onaj visoki mladić sede.

Od prideva koji imaju oba vida, kraći oblik se obično koristi u funkciji imenskog predikata (On je dobar čovek), a duži obliku funkciji atributa (Taj dobri čovek je spasio davljenika).

Ostale pridevske vrste nemaju oblike za oba vida. Prisvojni pridevi imaju ili samo neodređeni vid kada se posesivnost odnosi na lice (Petrov dolazak) ili samo određeni vid kada se posesivnost ne odnosi na lice (školski nameštaj) vremenski, mesni i pridevi namene imaju samo oblike određenog vida (zimski raspust, donji tok, žitni maGacin).

NAPOMENE: U oblicima ženskog i srednjeg roda prideva isti su završni vokali za oba vida, jedina razlika je u dužini:

Neodređeni vid: umeren-0 čovek, umeren-a žena, umeren-o dete;
Određeni vid: Umeren-i, umeren-a, umeren-o;
Množina: Meren-i ljudi, umeren-e žene, umeren-a deca.

Komparacija prideva (poređenje)

Komparacija (poređenje) prideva je promena opisnih prideva prema stepenu zastupljenosti osobine koja se pridevom izražava. Poređenje se sastoji iz tri člana: pozitiva, komparativa i superlativa.

Pozitiv je osnovni pridev kojim se označava osobina bića ili predmeta uz čije ime pridev stoji kao prisutna, postojeća: Ona je nežna majka.

Komparativ je prvi stepen poređenja: izražava osobinu u višem stepenu od one označene pozitivom prideva: Marija je lepša od svoje sestre. - Ljilja je lepa, ali je Marija lepša.

Oblici komparativa nastaju dodavanjem nastavka za komparativ na osnovu prideva.

1. Nastavak -IJ- + nastavci za muški, ženski i srednji rod: I, A, E:

1.1. na osnovu višesložnih prideva: HRABAR, HRABR- + -IJ- + -I, -A,-E;
1.2. na osnovu jednosložnih prideva s kratkim vokalom u osnovi: NOV, NOV- + -IJ- + -I, -A,-E;
1.3. na osnovu nekih jednosložnih prideva s dugim vokalom u osnovi: SLAN, SLAN- + -IJ- + -I, -A, -E.

Po ovom tipu oblikovanja nastaju oblici komparativa na -IJI: STARI-JI, VITKIJI, SIROMAŠNIJI, BOGATIJI, SITNIJI, NOVIJI, ZADOVOLjNIJI.

2. Nekadašnji nastavak -J koji jotuje suglasnik osnove dodaje se:

2.1. na osnovu jednosložnih prideva sa dugim vokalom u osnovi: MLAD, MLAD- + -J- = MLAĐ- + -I, -A, -E;
JAK, JAK- + -J- = JAČ- + -I, -A, -E;
2.2. na osnovu nekih jednosložnih prideva sa kratkim vokalom u osnovi:
DUG, DUG- + -J- = DUŽ- + -I, -A, -E;
2.3. na okrnjenu osnovu nekih dvosložnih prideva dodaje se nastavak za komparativ:
VIS(OK), VIS- + -J- = VIŠ- + -I, -A, -E.

Po ovom tipu oblikovanja nastaju oblici komparativa tipa: BRŽI, DUŽI, ČEŠĆI, KRAĆI, TVRĐI, GRUBLjI, DALjI, TIŠI, VIŠI.

3. Samo kod tri prideva na osnovu se dodaje nastavak -Š-:

LAK, LAK- + -Š- + -I, -A, -E LEP, LEP- + -Š- + -I, -A, -E MEK, MEK- + -Š- + -I, -A, -E.

(Video) Srpski jezik: Vrste reči - PRIDEVI

4. Nekoliko prideva ima dopunske (supletivne) oblike komparativa: kao komparativi upotrebljavaju se pridevi sa drugim osnovama. Zato se kaže da ovi pridevi imaju nepravilnu komparaciju:

DOBAR BOLjI, A, E
ZAO GORI, A, E
MAĐI MANjI, A, E
VELIK VEĆI, A, E.

Superlativ je drugi stepen poređenja. Označava osobinu u najvišem stepenu: Jovan je najmlađe dete u porodici. Superlativ se dobija dodavanjem prefiksa NAJ- na oblike komparativa: NAJSTARIJI, NAJNOVIJI, NAJLEPŠI, NAJGORI, NAJJASNIJI.

Oblici komparativa i superlativa imaju samo određeni vid i pridevsku deklinaciju.

Porede se samo opisni pridevi. Neki opisni pridevi nemaju oblike komparativa i superlativa: BOS, GO, ŽIV, MRTAV, NAG, MUTAV, ĆORAV. Kada se pak upotrebe u poredbenim oblicima, imaju preneseno značenje: Filip je najživlje dete u Grupi. (U značenju: najživahnije.) Nema Golije i bosije dece od njih. (U značenju: siromašnije.).

Komparativni ili superlativni oblici gradivnih prideva imaju samo preneseno značenje: Jelica je drvenija od svoje sestre. (U značenju: ukočeno, nekomunikativno držanje.) Nema zlatnijeg deteta od njega. (U značenju: boljeg.) Ni komparativni oblici nekih opisnih prideva nemaju opisno značenje (jači stepen osobine) nego preneseno značenje: Sada će nastupiti topliji dani. (Ne u odnosu na tople već u odnosu na dotadašnje hladne dane.) Pao je veći sneg. (Ne u odnosu na veliki, nego u odnosu na mali sneg).

Deklinacija prideva

Pridevski vid uslovljava tip deklinacije: pridevi neodređenog vida imaju imeničku deklinaciju, a pridevi određenog vida imaju pridevsku deklinaciju.

Muški rod

Neodređen vid:

Zelen - zeleni
zelena - zelenih
zelenu - zelenim(a)
zelen/zelena - zelene
zeleni - zeleni
zelenim - zelenim(a)
Zelenu - zelenim(a)

Određeni vid:

zeleni - zeleni
zelenog(a) - zelenih
zelenom(e) - zelenim(a)
zeleni/zelenoga(a) - zelene
Zeleni - zeleni
zelenim(a) - zelenim(a)
zelenom(a) - zelenim(a)

Srednji rod

Neodređeni vid:

lepo - lepa
lepa - lepih
lepu - lepim(a)
lepo - lepa
lepo - lepa
lepim - lepim(a)
lepu - lepim(a)

Određeni vid:

lepo - lepa
lepog - lepih
lepom(e) - lepim(a)
lepo - lepa
lepo - lepa
lepim - lepim(a)
lepom(e) - lepim(a)

Ženski rod

Neodređen vid:

široka - široke
široke - pirokih
širokoj - širokim(a)
široku - široke
široka - široke
širokom - širokim(a)
širokoj - širokim(a)

Određeni vid:

široka - široke
široke - širokih
širokoj - širokim(a)
široku - široke
široka - široke
širokom - širokim(a)
širokoj - širokim(a)

1. Nominativ i akuzativ množine neodređenog i određenog vida kod prideva muškog i srednjeg roda razlikuju se po akcentu i po dužini vokala u nastavku: nom. zeleni : zeleni: akuz. zelene : zelene; nom. lepa : lepa; akuz. lepa : lepa).

(Video) Vrste reči: imenice, glagoli, pridevi, brojevi

2. Akuzativ jednine muškoga roda jednak je nominativu kada pridev stoji uz imenicu koja označava predmet, a jednak je genitivu kada pridev stoji uz imenicu koja označava biće: nom. BEO put (BELJI put) : akuz. beo put (beli put); gen. bela konja (belog konja) : akuz. bela konja (belog konja).

3. U vokativu prideva sva tri roda upotrebljava se nastavak određenog vida: lepi (lepi); lepo (lepo); lepa (lepa).

4. Pridevi muškog i srednjeg roda u jednini imaju isti oblik instrumentala za oba vida.

Promena značenja i službe prideva

Pridevi se upotrebljavaju kao samostalne reči (imenice) kada imenica nije iskazana: SIT GLADNOM ne veruje.

Poimeničeni pridevi.

1. Lična imena i prezimena: DRAGA, VESELINOV, CRNjANSKI.

2. Geografska imena: BAČKA, BANjSKA, GROCKA, GRADSKO.

3. Oblikom pridevi, a službom i značenjem imenice:

Njen DRAGI je stigao.
STARI ga nestrpljivo prekide.
MLAĐI su imali određene dužnosti.
Rade na poljoprivrednom DOBRU.
Veliko ZLO ih je snašlo.
MLADA je bila vesela. (mlada = nevesta).

I imenice mogu izraziti pridevsko značenje (najčešće opisno, prisvojno i gradivno).

1. Najpre su to imenice kao atributi (atributivi): PŠENICA bjelica, SOKO ptica, LEPOTA devojka, GOSPODIN Petar, DOKTOR Petrović, DEDA Joviša.

2. Imeničke sintagme: ŠEŠIR PROFESORA VUJIĆA (VUJIĆEV šeširj).

3. Predloško-padežne konstrukcije: vaza OD KRISTALA (KRISTALNA vaza), romani DOBRICE ĆOSIĆA (ĆOSIĆEVI romani), dečak S PLAVOM KOSOM (PLAVOKOSI dečak). 

Od atributa ka epitetu

Atribut (lat. attribuere = šridavati, pripisivati), zavisni član imeničke sintagme, koji bliže određuje neki predmet ili pojavu označenu imenicom. Atribut kazuje neku opštu, uobičajenu, stalnu odliku pridevom u osnovnom značenju. Položaj atributa je obično u propoziciji (PLAVO more), ali se nađe i u postpoziciji (inverziji) i tada poprima stilsku vrednost i funkciju (more PLAVO). Pošto ima samo gramatičku funkciju, atribut je gramatička kategorija.

Epitet takođe određuje neki predmet ili pojavu označenu imenicom ukazujući na neku unutrašnju i nesvakidašnju osobinu pridevom u prenesenom značenju (Dete moje, ZLATO moje. - Nastupila je BESNA oluja. - MLAD vetar je donosio svežinu). Epitet odlikuje neobičnost, slikovitost i višeznačnost. Ima stilsku funkciju i predstavlja stilsku kategoriju.

Kada se u pesmi kaže da je "OŠTAR mraz spalio zeleno lisje", neobičnost je u pridevu OŠTAR. Oštrina je svojstvena nekim drugim predmetima: oštar nož. To je stalno svojstvo noža, pa je pridev OŠTAR u osnovnom značenju i atributskoj funkciji. Ali isti ovaj pridev u sintagmi OŠTAR MRAZ nema osnovno (doslovno) značenje (oštar nož koji može da poseče), nego ima preneseno značenje: mraz je tako jak da se stvara utisak kako seče po licu i rukama (kaže se da "mraz štipa"). Ovde je pridev u prenesenom značenju i epitetskoj funkciji.

Epitet nikako nije reč-ukras nego reč koja ima određenu semantičku i ekspresivnu vrednost:

rumenoprsta zora (Homer),
sumorno nebo (Vojislav Ilić),
kruti mrazi (Branko Radičević),
krvava bulka (Jovan Dučić),
tvrd pogled (Ivo Andrić),
naoblačene vjeđe (Mirko Božić).

U retke i neobične epitete spadaju sinestezija (ljubičasta noć) i oksimoron (ZIMSKO ljetovanje).

Pitanja, zadaci, vežbe

1. Objasnite smisao eiiteta u sledećim sintagmama:

(Video) Srpski jezik: Vrste reči - podela

Atribut / Epitet

zlatna narukvica / zlatne ruke
pospano dete / pospano more
pažljiv čovek / pažljivo srce
meka zemlja / meka mesečina
olovno zrno / olovni snovi
čelična žica / čelična ledi.

Sintagma "čelična ledi" odnosila se na Margaret Tačer, koja je svojevremeno bila predsednik engleske vlade.

2. Upotrebite sledeće prideve-epitete kao prideve-atribute:

UMORNE misli
TVRDO zelenilo
RASUTI smeh
MEKI mrak
MUTNI osmeh
POGNUTE senke.

Vrste reči u srpskom jeziku

Izvor:Opusteno.rs

 • vrste reči srpsko jezik pridev
 1. Preporučujemo:

 2. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (2)Vrste reči u srpskom jeziku

  Podela reči na vrste zasniva se na nekoliko kriterijuma: opšteg značenja, sintaksičke funkcije i obličkih (morfoloških) osobina. U odlomku iz pripovetke Glava šećera Milovana Glišića možemo sagledati kako se reči značenjski, funkcionalno i oblički ...

 3. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (3)Vrste reči u srpskom jeziku: Glagoli

  Glagoli su nesamostalne promenljive reči koje označavaju radnje, stanja ili zbivanja. Nesamostalne su jer zavise od imenice, odnosno od pojma kojem pripisuju radnju, stanje ili zbivanje - radnja je nemoguća bez vršioca radnje: Slavko piše pismo (SLAVKO ...

 4. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (4)Vrste reči u srpskom jeziku: Prilozi

  Prilozi (adverbi; lat. adverbium = prilog - stoji uz glagol) pripadaju grupi nepromenljivih reči, ali vrlo mali broj priloga menja oblik stupnjevima poređenja. Stoje uz glagole, prideve, imenice i druge priloge kao odredbene reči. Po značenju, prilozi se dele ...

 5. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (5)Vrste reči u srpskom jeziku: Zamenice

  Zamepice (lat. pronomen), upućivačka vrsta reči, upućuju na lica, predmete i pojave ili na njihove osobine, odnosno na reči koje te pojmove označavaju. Naziv zamenica potiče iz sintaksičke funkcije: umesto imenice, prideva ili broja upotrebi se zamenica...

 6. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (6)Vrste reči u srpskom jeziku: Imenice

  Imenice su promenljive reči koje označavaju: 1. bića: ČOVEK, ŽENA, DETE 2. životinje: SLON, ORAO, KOKOŠ 3. predmete: STO, KNjIGA, ČAŠA 4. objekte predmetne stvarnosti: PLANINA, REKA, PUT, MOST 5. materiju: VODA, KAMEN, PESAK 6. pojave u prirodi: SVITANjE...

 1. Pogledajte i:

 2. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (7)Vrste reči u srpskom jeziku: Brojevi

  Brojevi se dele na: - Osnovni brojevi - Zbirni brojevi - Redni brojevi Brojevi su promenljive nesamostalne odredbene reči koje označavaju koliko ima onoga što označava imenica uz koju stoje, u kojem se redu među drugim predmetima ili pojavama nalazi ono što ...

 3. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (8)Vrste reči u srpskom jeziku: Pomoćne reči

  Pomoćne reči koje se koriste u srpskom jeziku su: predlozi, veznici, rečce i uzvici. Predlozi Predlozi su nepromenljive pomoćne reči koje stoje ispred padežnih oblika samostalnih reči ili padežnih sintagmi. Oni bliže određuju značenje padežnog oblika ...

 4. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (9)Konstituenti u srpskom jeziku

  Konstituent je elemenat (deo, član) koji ulazi u sastav neke lingvističke jedinice višega reda (lat. constitution, od constitus = sazdan; ustrojstvo, struktura); jednostavnije rečeno, to je elemenat koji oblikuje, konstituiše sintaksičku jedinicu višega ...

 5. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (10)Opšti pojmovi o jeziku

  Mesto jezika u ljudskom društvu Čovek se kao homo sapiens (lat. homo sapiens = pripadnik ljudske vrste, razumni čovek) odvaja od životinjskog sveta svojom biološkom sposobnošću samoizražavanja i društvenog komuniciranja pomoću jezika, koji postaje odlika ...

 6. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (11)Nauka o jeziku: Leksikologija

  Leksikologija je deo nauke o jeziku, koji proučava reči kao osnovne jedinice imenovanja pojmova i ukupno leksičko blago jednoga jezika: ona beleži reči, utvrđuje njihovo poreklo, objašnjava osnovno (i preneseno, figurativno) značenje reči. Poreklo naziva ...

 1. Zanimljivo:

 2. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (12)Razmišljam o svom jeziku - pismeni sastav

  Pismeni sastav iz srpskog jezika na temu: Razmišljam o svom jeziku. Jezik predstavlja osnovno sredstvo komunikacije jednog naroda. Od svog nastanka, čovek je konstantno imao potrebu za komunikacijom. U početku, to je bilo na veoma primitivnom nivou. U to spada ...

 3. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (13)Opšti pojmovi o jeziku - evolucija, pismo, tipovi

  Evolucija jezika Jezik je opšte društveno dobro, ali je istovremeno i dobro pojedinca. On tako opstaje na dvojakom koloseku: društvenom i individualnom. Jezik se menja u globalu, kao društveno dobro, u ljudskoj zajednici (nastaje, razvija se, nestaje). Menja ...

 4. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (14)Rodovi i vrste u književnosti

  Svekoliko književnoumetničko stvaranje raznoliko je po spoljašnjim formalnim osobinama, unutrašnjim svojstvima, načinu povezivanja i razvijanja motiva, tematskom izboru, izražajnim sredstvima. Veoma rano su uočene ove razlike i potreba da se skupine književnih ...

  (Video) Srpski jezik: Vrste reči - Imenice

 5. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (15)Književni rodovi i vrste

  Prema načinu književno-pesničkog stvaranja, umetnička književnost se deli na tri roda: liriku, epiku i dramu. Lirika Lirika obuhvata kraća književna dela u stihovima u kojima njihovi autori - pesnici, iznose (opisuju, izražavaju) svoja osećanja, viđenja ...

 6. Vrste reči u srpskom jeziku: Pridevi (16)Poučne priče: Dva jezera i dve vrste ljudi

  U Palestini postoje dva jezera. Jedno je slatkovodno i u njemu žive ribe. Obale su mu ukrašene zelenilom. Stabla šire grane nad njim i produžuju žedno korenje kako bi se napila te lekovite vode. Reka Jordan to jezero puni bistrom vodom sa okolnih brežuljaka...

Videos

1. Pridevi - SRPSKI JEZIK 5
(OŠ Stevan Nemanja - Stenjevac)
2. Именице, глаголи, придеви и бројеви-2. разред
(Ivica Zupanjac)
3. Vrste reči - SRPSKI JEZIK 5
(OŠ Stevan Nemanja - Stenjevac)
4. Srpski jezik: Vrste reči - GLAGOLI (glagolski vid)
(Jeca Edukacija)
5. Vrste reči
(Učimo srpski sa Natašom i Viktorom)
6. Pridevi i vrste prideva-kratki animirani film-by Djusa
(Obrazovni kanal - Sladjan Petrovic Djusa)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 22/05/2023

Views: 6200

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.